top of page

Algemene voorwaarden SASKIA ROEDA (Vlifestylecoaching)

 • Artikel 1 - Definities

 • 1.1 Pure food experience (Vlifestylecoaching), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34271362

 • 1.2 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Vlifestylecoaching een overeenkomst aangaat met betrekking tot de door Vlifestylecoaching te leveren producten en / of door Vlifestylecoaching te leveren diensten. onder opdrachtgever wordt verder verstaan opdrachtgever, organisator, initiator, contactpersoon of gemachtigde vertegenwoordiger van de organisatie van de onderneming of alle deelnemers aan door Vlifestylecoaching georganiseerde activiteiten.

 • 1.3 De overeenkomst: de met Vlifestylecoaching gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de producten of diensten van Vlifestylecoaching.

 • 1.4 Activiteit: de diensten aangeboden door Vlifestylecoaching.

 • Artikel 2 - Algemeen

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Vlifestylecoaching te leveren producten of diensten.

 • 2.2 Vlifestylecoaching kan niet gebonden zijn aan handelingen en / of mondelinge overeenkomsten van personen die haar vertegenwoordigen zonder toestemming, tenzij de overeenkomsten schriftelijk zijn bevestigd door bevoegde personen.

 • Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 • 3.1 Als de klant Vlifestylecoaching vraagt om een aanbieding te doen voor een specifieke activiteit of voor bepaalde door Vlifestylecoaching te leveren diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging om een aanbieding te doen.

 • 3.2 Vlifestylecoaching mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is genoemd, tenzij Vlifestylecoaching naast een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk in het aanbod heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Indien een dergelijke termijn niet is gespecificeerd in het geval van een schriftelijke aanbieding, zal Vlifestylecoaching deze aanbieding als vervallen beschouwen na het verstrijken van 2 weken na de datum van de aanbieding, zonder dat verdere vermaling van Vlifestylecoaching vereist is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.

 • 3.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de acceptatie daarvan Vlifestylecoaching binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.

 • 3.4 Indien de klant van Vlifestylecoaching bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, is deze verwijzing niet van kracht en zijn deze algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, waarin staat dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Vlifestylecoaching uitdrukkelijk wordt afgewezen, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod en vormt het tegelijkertijd een tegenbod.

 • 3.5 Acceptaties, al dan niet in de vorm van een orderbevestiging van de klant, die substantiële aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een afwijzing van het oorspronkelijke aanbod.

 • 3.6 Op substantiële aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van het voorgaande artikel zijn aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing, onder meer prijs, betaling, kwaliteit, monster en hoeveelheid producten, plaats en tijd vanaf levering, mate van aansprakelijkheid van een van de twee partijen bij een ander en de beslechting van geschillen.

 • Artikel 4 - Prijs

 • 4.1 Vlifestylecoaching behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen die optreden tussen de orderbevestiging en de uitvoering ervan door te geven aan de klant. Vlifestylecoaching is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de klant mee te delen.

 • 4.2 De door Vlifestylecoaching gehanteerde prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het door het CBS te geven prijsindexnummer.

 • 4.3 Vlifestylecoaching hanteert een vast bedrag per deelnemer aan de kookworkshop, waarbij de te gebruiken dranken nuttig niet inbegrepen zijn. Deze worden afgerekend op basis van een zogenaamd drankarrangement, wijnarrangement of op basis van nacalculatie, dit alles ter beoordeling van de klant.

 • 4.4 Bij een drank- of wijnarrangement wordt vooraf een vast bedrag per deelnemer aan het evenement in rekening gebracht; voor dit bedrag kunnen alle deelnemers aan het evenement onbeperkt genieten van wat betreft wijn, bier of frisdrank. Indien de klant gedistilleerde dranken wenst, dient dit vooraf uitdrukkelijk te worden aangevraagd en deze worden verrekend op basis van nacalculatie.

 • 4.5 In het geval dat de klant ervoor kiest om drankjes te verrekenen op basis van de werkelijke kosten, worden de deelnemers aan het evenement die drankjes consumeren geturfd en betalen ze per geconsumeerde drank (achteraf).

 • Artikel 5 - Betaling

 • 5.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum van de aanbetaling of de eindfactuur. Indien een klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt, is Vlifestylecoaching gerechtigd de levering van producten en / of de dienstverlening op te schorten.

 • 5.2 Vanaf dat moment is opdrachtgever over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

 • 5.3 Vlifestylecoaching behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voorafgaande of gedeeltelijke betaling van de opdrachtgever te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst.

 • 5.4 Alle betalingen zijn altijd uitsluitend en uitsluitend bestemd voor en gebruikt als vooruitbetaling van de oudste openstaande facturen.

 • 5.5 Alle betalingen dienen te geschieden in euro's, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling in een andere valuta is overeengekomen, wordt omgerekend naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de conversie en eventuele schade die Vlifestylecoaching lijdt als gevolg van optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.

 • 5.6 Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, kan Vlifestylecoaching de hulp van een derde inroepen voor het incasseren van de openstaande factuur. De buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het schadebedrag met een minimum van € 91,00 excl. Omzetbelasting.

 • Artikel 6 - Orderwijzigingen

 • 6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de klant, die leiden tot kosten die niet in de orderbevestiging zijn opgenomen, worden bij de klant in rekening gebracht middels de eindfactuur als bedoeld in artikel 5.1.

 • 6.2 zeven dagen voor aanvang van het evenement aan Vlifestylecoaching bekend gemaakt en door Vlifestylecoaching geaccepteerd.

 • 6.3 Wijzigingen die te laat zijn aangebracht, of die niet zijn geaccepteerd door Vlifestylecoaching, kunnen niet meer worden doorgevoerd met betrekking tot het betreffende evenement.

 • Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 • 7.1 Vlifestylecoaching is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Vlifestylecoaching is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd op grond van de afgesloten verzekering.

 • 7.2 Vlifestylecoaching is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de producten en / of diensten geleverd door Vlifestylecoaching aan de zijde van de klant of een derde partij, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vlifestylecoaching die de schade heeft veroorzaakt.

 • 7.3 Vlifestylecoaching is niet aansprakelijk jegens de klant of derden voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden, behalve voor opzet of bewuste roekeloosheid van Vlifestylecoaching die de schade heeft veroorzaakt. Vlifestylecoaching is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

 • 7.4 Vlifestylecoaching is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Vlifestylecoaching. De klant vrijwaart Vlifestylecoaching voor alle aanspraken van derden voor door hen geleden schade veroorzaakt door de door Vlifestylecoaching geleverde diensten en / of producten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vlifestylecoaching.

 • 7.5 Vlifestylecoaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van kosten, schade en rente, tenzij door overmacht een op haar rustende verplichting niet kon worden nagekomen. Vlifestylecoaching is van overmacht indien het niet, niet tijdig of niet naar behoren kan voldoen door oorzaken die niet aan haar zijn toe te rekenen, met inbegrip van de hieronder opgesomde omstandigheden, waarvan de lijst niet uitputtend is: - niet-levering en / of te late levering door leveranciers, Ziektepersoneel van Vlifestylecoaching en / of door Vlifestylecoaching ingeschakelde derden, werkstakingen en andere oorzaken van bedrijfsstagnatie die niet worden toegeschreven aan Vlifestylecoaching, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, staat van oorlog, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en vergelijkbare weersomstandigheden. Vlifestylecoaching is in die gevallen niet aansprakelijk voor schade.

 • Artikel 8 - Annulering van een groeps kookworkshop overeenkomst, diner geserveerd of ander besloten culinair arrangement

 • 8.1 Het aantal door de klant aan Vlifestylecoaching opgegeven personen waarop de bestelling betrekking heeft, is bindend. De klant is niet verplicht tot betaling van een vergoeding bij gedeeltelijke annulering van een bestelling voor zover deze een marge van 20% van het opgegeven aantal personen niet overschrijdt en op voorwaarde dat deze annulering niet later dan 7 dagen voor de geplande levering plaatsvindt. datum. Als blijkt dat Vlifestylecoaching voor meer mensen moet leveren dan geconditioneerd, heeft Vlifestylecoaching het recht om levering aan meer mensen te weigeren dan overeengekomen of om levering aan deze mensen te accepteren onder de normaal geldende voorwaarden. In alle gevallen van annulering is de klant, naast hetgeen tot dusver in dit artikel is vermeld, Vlifestylecoaching alles verschuldigd wat hij aan derden moet betalen met betrekking tot de betreffende bestelling, ondanks de annulering, van wie hij aankopen heeft gedaan met betrekking tot die order. heeft welzijnsovereenkomsten afgesloten die leiden tot de betalingsverplichting van Vlifestylecoaching. Indien de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst op te zeggen (inclusief het retourneren van het aantal personen naar het evenement), gelden de volgende voorwaarden:

 • A) Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het evenement zou plaatsvinden onder de gesloten overeenkomst, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Vlifestylecoaching te betalen.
  B ) Bij annulering meer dan twee maanden voor het beoogde tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Vlifestylecoaching te betalen. de klant is verplicht Vlifestylecoaching 50% van de reserveringswaarde te betalen.
  C) Bij annulering meer dan een maand voor die tijd is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Vlifestylecoaching te betalen.
  D ) Bij annulering meer dan zeven dagen voor het voorziene tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan Vlifestylecoaching te betalen. 100% van de boekingswaarde te betalen aan Vlifestylecoaching.

 • Artikel 9 - Annulering van een open kookworkshop, kook- of wijncursusovereenkomst

 • 9.1 Indien de klant de overeenkomst met betrekking tot de kookworkshop, kook- of wijncursus gedeeltelijk (wat ook dient te worden opgevat als annulering van het deelnemende aantal mensen aan) het evenement of het verplaatsen van een datum) niet wil annuleren: voorwaarden zijn van toepassing:

 • A) Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het evenement onder de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Vlifestylecoaching te betalen.
  B) Bij annulering meer dan twee maanden voor het beoogde tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Vlifestylecoaching te betalen.
  C) Bij annulering meer dan een maand voor het beoogde tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Vlifestylecoaching te betalen.
  D) Bij annulering meer dan zeven dagen voor het voorziene tijdstip is de klant gehouden 75% Vlifestylecoaching van de reserveringswaarde te betalen.
  E) Bij annulering zeven dagen of minder voor die tijd is de klant gehouden 100% Vlifestylecoaching van de reserveringswaarde te betalen.

 • 9.2 Het staat de klant vrij om in plaats daarvan gratis iemand anders te sturen indien dit wordt doorgegeven aan Vlifestylecoaching.

 • Artikel 10 - Beëindiging van de overeenkomst

 • 10.1 Indien Vlifestylecoaching niet binnen zeven dagen voor aanvang van het evenement het bedrag van de aanbetalingsfactuur of eindfactuur in rekening heeft gebracht, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, waarbij de klant gehouden is Vlifestylecoaching 100% van het voorschot te betalen betalingsfactuur overeenkomstig artikel 8, onder e). , zonder dat Vlifestylecoaching enige vergoeding verschuldigd is aan de klant.

 • 10.2 Vlifestylecoaching heeft het recht om een overeenkomst te allen tijde te beëindigen zonder enige (schade) vergoeding te hoeven betalen, indien de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere overheidsregelgeving, en indien de inhoud naar haar mening de belangen / / de goede naam van zijn bedrijf schaden.

 • 10.3 Indien de veiligheid van gasten, personeel en / of anderen onvoldoende is gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, heeft Vlifestylecoaching het recht naar eigen goeddunken af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. , zonder dat (klant) schade verschuldigd is.

 • Artikel 11 - Copyright

 • 11.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Vlifestylecoaching gecreëerde concepten of evenementen blijven eigendom van Vlifestylecoaching.

 • Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Vlifestylecoaching en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 • 12.2 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page